Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov 2017/2018

Vzdelávací program JA A PENIAZE reaguje na potrebu zvýšiť odborný, ale predovšetkým metodický potenciál pedagogických zamestnancov. Program sa zameriava na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v otázkach finančnej gramotnosti tak, aby mohli následne rozvíjať témy z obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti - verzia 1.2 (NŠFG) u žiakov netradičnými a inovatívnymi metódami.

Realizácia vzdelávania

Aby mohol učiteľ program na škole realizovať je potrebné, aby úspešne absolvoval:

 • kontinuálne inovačné vzdelávanie (možnosť získať 25 kreditov) v programe JA A PENIAZE
 • prípadne vzdelávanie (bez kreditov) v programe JA A PENIAZE, ktoré poskytuje JA Slovensko, n.o.

Vzdelávanie aj kontinuálne inovačné vzdelávanie je spoplatnené sumou vo výške 50 € za učiteľa. Aby mohol učiteľ vzdelávanie absolvovať, je potrebné vyplniť príslušnú prihlášku. Obe vzdelávania majú spoločných 5 modulov, ktoré je potrebné absolvovať. Podrobnejšie o moduloch aj ostatných častiach vzdelávania si môžete prečítať nižšie.

Prečítajte si viac
Prihlášky:

Prihláška do programu | Prihláška učiteľa na vzdelávanie

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie

Učiteľ môže absolvovať v programe kontinuálne inovačné vzdelávanie, ktoré je spoplatnené. Registračný poplatok za prihlášku na kontinuálne inovačné vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 je stanovený vo výške 50,- € za učiteľa.

Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín. Za úspešné ukončenie tohto kontinuálneho inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov. Rozhodnutie o akreditácii si môžete stiahnuť tu.

Učiteľ, ktorý má záujem o kontinuálne inovačné vzdelávanie v rámci programu JA A PENIAZE, musí vyplniť príslušnú prihlášku


Vzdelávanie

Program môže na škole realizovať aj učiteľ, ktorý neabsolvoval kontinuálne inovačné vzdelávanie. Takýto učiteľ však musí absolvovať vzdelávanie (bez možnosti získať kredity), ktoré realizuje JA Slovensko. Registračný poplatok za prihlášku na vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 je stanovený vo výške 50,- € za učiteľa. Prihláška na vzdelávanie je dostupná na tejto stránke.

Vzdelávanie obsahuje 5 modulov zhodných s kontinuálnym inovačným vzdelávaním. Nie je však ukončené záverečnou prezentáciou a pohovorom a nebude mu zaň pridelený príslušný počet kreditov. Učiteľ za takéto vzdelávanie získa certifikát o úspešnom absolvovaní programu od JA Slovensko, ktorý ho bude oprávňovať k realizácii programu na ktorejkoľvek základnej škole na Slovensku.

 

Pre koho je vzdelávanie určené

Platí pre kontinuálne inovačné vzdelávanie aj vzdelávanie učiteľa.

Kategória pedagogických zamestnancov podľa § 12 zákona č.317/2009 Z.z.:

 • učiteľ,
 • vychovávateľ.

Do programu bude zaradený: vychovávateľ v špeciálnom výchovnom zariadení a vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podľa § 13 zákona č.317/2009 Z.z., učiteľ v podkategórii:

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Kariérový stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Vyučovací predmet (platí len pre kontinuálne inovačné vzdelávanie):

matematika, informatika, etická výchova, svet práce, mediálna výchova, občianska náuka, odborné ekonomické predmety.

Vyučovacie predmety sú uvedené v zmysle a súlade s národnou stratégiou vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií (implementácia obsahu NŠFG do učebných osnov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov základných a stredných škôl).

 

Poplatok za vzdelávanie/kontinuálne inovačné vzdelávanie

Poplatok za vzdelávanie je stanovený vo výške 50 €* za 1 osobu. Poplatok je potrebné uhradiť až po potvrdení prihlášky poskytovateľom vzdelávania a doručení faktúry, kde budú ďalšie informácie o spôsobe platby. Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

*Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 250 €. Viac info v pravidlách.

 

Forma vzdelávania

Platí pre kontinuálne inovačné vzdelávanie aj vzdelávanie.
Kombinovaná 110 hodín - z toho 45 hodín prezenčne a 65 hodín dištančne. Pri prezenčnej forme sa budú uplatňovať výcvikové a zážitkové formy vzdelávania. Vzdelávací program sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí programu JA A PENIAZE.