Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov JA Finančná gramotnosť

Nevyhnutnou podmienkou realizácie programu JA A PENIAZE je, aby učiteľ, príp. vychovávateľ absolvoval kontinuálne inovačné vzdelávanie, resp. vzdelávanie JA Finančná gramotnosť, ktoré poskytuje JA Slovensko, n. o.. Uvedené vzdelávanie určené pre pedagógov reaguje na potrebu zvýšiť nielen ich odborný, ale tiež metodický potenciál v otázkach finančnej gramotnosti tak, aby mohli následne rozvíjať témy z obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti - verzia 1.2 (NŠFG) u žiakov netradičnými a inovatívnymi metódami.

 

Realizácia vzdelávania

Aby mohol učiteľ na škole realizovať program JA A PENIAZE, je potrebné, aby úspešne absolvoval:

 • kontinuálne inovačné vzdelávanie (možnosť získať 25 kreditov) JA Finančná gramotnosť     alebo
 • vzdelávanie bez kreditov

V školskom roku 2018/2019 je kontinuálne inovačné vzdelávanie aj vzdelávanie bez kreditov spoplatnené sumou vo výške 80,- € za učiteľa. Na vzdelávanie je nutné sa prihlásiť vyplnením elektronickej prihlášky.  Kontinuálne inovačné vzdelávanie aj vzdelávanie pozostáva z 5-tich modulov. Podrobné informácie o jednotlivých moduloch, a tiež ostatné informácie o vzdelávaní, sú uvedené v nasledujúcom texte.

 

Prečítajte si viac

 

Prihlášky:

Prihláška do programu | Prihláška učiteľa na vzdelávanie

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie

Učiteľ môže absolvovať v programe kontinuálne inovačné vzdelávanie, ktoré je spoplatnené. Registračný poplatok za prihlášku na kontinuálne inovačné vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 je stanovený vo výške 80,- € za učiteľa.

Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín. Za úspešné ukončenie tohto kontinuálneho inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov. Rozhodnutie o akreditácii si môžete stiahnuť tu.

Učiteľ, ktorý má záujem o kontinuálne inovačné vzdelávanie v rámci programu JA A PENIAZE, musí vyplniť príslušnú prihlášku


Vzdelávanie

Program môže na škole realizovať aj učiteľ, ktorý neabsolvoval kontinuálne inovačné vzdelávanie. Takýto učiteľ však musí absolvovať vzdelávanie (bez možnosti získať kredity), ktoré realizuje JA Slovensko. Registračný poplatok za prihlášku na vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 je stanovený vo výške 80,- € za učiteľa. Prihláška na vzdelávanie je dostupná na tejto stránke.

Vzdelávanie obsahuje 5 modulov zhodných s kontinuálnym inovačným vzdelávaním. Nie je však ukončené záverečnou prezentáciou a pohovorom a nebude mu zaň pridelený príslušný počet kreditov. Učiteľ za takéto vzdelávanie získa certifikát o úspešnom absolvovaní programu od JA Slovensko, ktorý ho bude oprávňovať k realizácii programu na ktorejkoľvek základnej škole na Slovensku.

 

Pre koho je vzdelávanie určené

Platí pre kontinuálne inovačné vzdelávanie aj vzdelávanie učiteľa.

Kategória pedagogických zamestnancov podľa § 12 zákona č.317/2009 Z.z.:

 • učiteľ,
 • vychovávateľ.

Do programu bude zaradený: vychovávateľ v špeciálnom výchovnom zariadení a vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Podľa § 13 zákona č.317/2009 Z.z., učiteľ v podkategórii:

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Kariérový stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Poplatok za vzdelávanie/kontinuálne inovačné vzdelávanie

Poplatok za vzdelávanie je stanovený vo výške 80 €* za 1 osobu. Poplatok je potrebné uhradiť až po potvrdení prihlášky poskytovateľom vzdelávania a doručení faktúry, kde budú ďalšie informácie o spôsobe platby. Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávanie učiteľa.

*Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 250 €. Viac info v pravidlách.

 

Forma vzdelávania

Platí pre kontinuálne inovačné vzdelávanie aj vzdelávanie.
Kombinovaná 110 hodín - z toho 45 hodín prezenčne a 65 hodín dištančne. Pri prezenčnej forme sa budú uplatňovať výcvikové a zážitkové formy vzdelávania. Vzdelávací program sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí programu JA A PENIAZE.