Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA A PENIAZE - súťaž pre triedy

 

V školskom roku 2017/2018 sme pre našich najmenších žiakov zapojených v programe JA A PENIAZE pripravili súťaž, v ktorej mohli ukázať nielen to, akí sú tvoriví, ale tiež svoju zručnosť hospodáriť s peniazmi už v mladom veku.

 

Téma súťaže bola

JA A MOJA PEŇAŽENKA

 
Čo bolo úlohou žiakov v súťaži?
 • vyrobiť peňaženku podľa vlastných predstáv a fantázie so zohľadnením výrobných nákladov, jej praktického využitia a originálneho prevedenia (bližšie informácie o súťažnej práci - peňaženke nájdete v pravidlách a podmienkach súťaže)
Kto sa mohol súťaže zúčastniť?
 • žiaci so  svojimi pedagógmi, ktorí boli v školskom roku 2017/2018 zapojení do vzdelávacieho programu JA A PENIAZE, a ktorí spĺňali podmienky uvedené v pravidlách a podmienkach súťaže
Aké ceny čakali na víťazov?
 • víťazné triedy boli odmenené krásnymi a praktickými školskými pomôckami v hodnote 150,- € za 1. miesto, 100,- € za 2. miesto a 75,- € za 3. miesto
Kto hodnotil súťažné práce a podľa akých kritérií?
 • súťažné práce hodnotila 3-členná porota podľa 3 kritérií - finančné hľadisko, praktickosť a originalita, ktoré sú konkretizované v pravidlách a podmienkach súťaže.
Kedy a kde sa súťaž konala?
 • časový harmonogram súťaže:

   5. február 2018
  Zverejnenie témy súťaže a pravidiel a podmienok
   1. marec 2018
  Začiatok posielania súťažných prác
   30. apríl 2018
  Posledný termín zaslania súťažných prác (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)
   31. máj 2018
  Zverejnenie víťazných tried

 • pedagogický zamestnanec poslal súťažnú prácu (peňaženku spolu so sprievodným listom) na adresu: Miroslava Dechtárová, JA Slovensko, n.o., Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica podľa časového harmonogramu. Popis sprievodného listu je uvedený v pravidlách a podmienkach súťaže.
Kto zvíťazil?
 • všetkým súťažiacim triedam a pedagógom ďakujeme za účasť v súťaži
 • vybrať 3 víťazné súťažné práce bolo pre porotu veľmi náročné, pretože všetky súťažné práce sú jedinečné a originálne
 • zoznam víťazných tried (súťažných prác) nájdete tu
 • poradie tried, ktoré sa neumiestnili na prvých troch miestach, bude pedagógom zapojeným do súťaže poskytnuté na vyžiadanie